Blockchain Review

ep-26 Investment token ความพยายามในการกลับมาของ ICO ในประเทศไทย

April 20, 2020

เมื่อ Security นั้นยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆ จึงมีการสร้างสิ่งที่เรียกว่า Investment Token เพื่อการลงทุนขึ้นมาแล้วมันคืออะไร
follow blockchain review: https://blockchain-review.co.th/follow/